Η Ελλάδα συγκαταλεγόταν για πολλές δεκαετίες μεταξύ των λιγότερο ευαισθητοποιημένων χωρών σε θέματα στοματικής υγιεινής, λόγω έλλειψης επαρκούς ενημέρωσης των ασθενών. Σήμερα όμως, στην εποχή της εξειδίκευσης, δίνεται στο ιατρείο η δυνατότητα παροχής κατευθύνσεων, πληροφοριών και αξιόπιστων οδηγιών, με στόχο την καλλιέργεια αυξημένης συνείδησης και ευαισθησίας σε θέματα πρόληψης και αποκατάστασης. Γίνεται σαφές πως η στοματική υγεία φέρει βαρύνουσα σημασία, καθώς συνδέεται άρρηκτα με τη συνολικότερη καλή λειτουργία του σώματος και κατ’ επέκταση με την ποιότητα ζωής.